DOLAR 32,6217 % 0.3
EURO 35,1662 % 0.53
STERLIN 41,7248 % 0.53
FRANG 36,8526 % 0.1
ALTIN 2.438,91 % 0,15
BITCOIN 65.620,03 -0.006

Piyasadan haberler

BIZIM…Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 24 Mart 2022 tarihli kararında SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirketimiz ile …

Yayınlanma Tarihi : Google News
Piyasadan haberler

BIZIM…Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 24 Mart 2022 tarihli kararında SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki “Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor” onaylanmıştır. Raporun sonuç kısmında, Şirketimizin, ilişkili tarafları ile yaygın ve süreklilik arz eden ürün tedariki işlemlerinin toplamının 2021 hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının %10 sınırını aşması ve 2022 hesap döneminde de aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceğinin ve yine münferit olarak tek bir şirket için olmasa da toplam işlemlerde %10 sınırının aşılabileceğinin öngörülmüş ve ilgili raporda fiyat belirleme yöntemi hakkında bilgi sunulmuştur. İşlemlerin, ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilerle olan koşullara benzer gerçekleştirilmekte olduğu ve işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.

GESAN…Şirketimiz, Slovenya menşeili TAB firmasının, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ndeki iştiraki TAB MAK firması ile Stip şehrinin yakınlarında, ‘’Anahtar Teslim Güneş Enerjisi Santrali Yapımı İşi” için anlaşmaya varmıştır. Anlaşma tutarı 3.448.500,-EURO’ dur. (Üçmilyondörtyüzkırksekizbinbeşyüz, Euro) (Güncel baz Euro/TL kuru ile sipariş bedeli 56.210.550,-TL’dir.)

OYAYO…Şirketimizin 24.03.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.217522 TL dir. 24.03.2022 tarihi itibariyle BİAŞ’ta oluşan 6.32 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin “Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma” başlıklı 6 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının “Ortaklık paylarının BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde; izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP’ta yayımlanması zorunludur.” hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 24.03.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

ISYAT…Şirketimizin 24.03.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.805593 TL dir. 24.03.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin “Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma” başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının “Ortaklık paylarının BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde; izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP’ta yayımlanması zorunludur.” hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 24.03.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

VKGYO… Şirketimizin 24.03.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,123108 TL’dir. 24.03.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin “Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma” başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının “Ortaklık paylarının BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde; izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP’ta yayımlanması zorunludur.” hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 24.03.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

THYAO… Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Karadağ’ın Tivat ve İtalya’nın Bargamo şehirlerine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir.

GUBRE.. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından kimyevi gübre alımına ilişkin olarak yapılan ihale kapsamında şirketimiz hakkında verilen 6 ay süreyle kamu ihalelerinden yasaklanmaya dair karar ve bu karara karşı açtığımız davada yasaklama kararının yürütmesinin durdurulduğu daha önce açıklanmıştı. Ankara 15. İdare Mahkemesi’nce dava konusu idari işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle yasaklama kararına ilişkin idari işlemin iptaline karar verilmiştir.

SAKGY…26.02.2019 tarihli ve 13.12.2018 tarihli KAP açıklamalarımızda belirtildiği üzere; Danıştay 6. Dairesi’nin 03.10.2018 tarihli, Esas No. 2017/5257 ve Karar No. 2018/7383 sayılı kararı ile T.C. İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nin 30.04.2015 tarihli, Esas No. 2014/115 ve Karar No. 2015/800 sayılı davanın kabulüne dair kararının kesin olarak bozulmasına karar verilmiş ve Danıştay 6. Dairesi’nin anılan bozma kararı doğrultusunda T.C. İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nce 23.01.2019 tarihli, (bozma neticesinde yeni esas numarası olan) Esas No. 2019/51 ve Karar No. 2019/67 sayılı kararı ile dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. T.C. İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nin 23.01.2019 tarihli, Esas No. 2019/51 ve Karar No. 2019/67 sayılı işbu kararı kesinleşmiştir.

DOAS…Şirketin; Türkiye genelinde tanıtım, pazarlama ve satış aracılığı faaliyetlerini yürütmekte olduğu Bugatti Marka otomobillerin üreticisi Bugatti Automobiles S.A.S.’ın, ortaklık ve yönetim yapısı değişikliği sonrası Volkswagen Grubu bünyesinden ayrılmış olması sonucu karşılıklı mutabakatla Türkiye Temsilciliği sona erdirilmiştir.

DOAS…Şirketin; Türkiye distribütörü olduğu ve Seat marka araçların üreticisi olan Seat SA bünyesinde oluşturulan CUPRA marka otomobillerin Türkiye genelinde satış ve pazarlama aktivitelerine başlanmıştır.

ANELE…. 19.01.2022 tarihinde yapmış olduğumuz KAP açıklaması ile nakdi ve gayri nakdi kredi kullandığımız Denizbank A.Ş. tarafından, kullandığımız kredilerin kat edilmiş olduğunu ve bankaya verilmiş olan kambiyo senedi nedeniyle 15.000.000 TL alacak miktarı ile sınırlı olmak kaydıyla, borçluların menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczi kararı alındığını açıklamıştık. Bu gelişmeler üzerine Şirketimiz Yönetim Kurulu 20.01.2022 tarihinde yaptığı toplantıda, Şirketimizin içerisinde bulunduğu finansal sıkıntının giderilmesi ve ekonomik faaliyetlerimizin verimli bir şekilde sürdürme inancı ile Alacaklı Kuruluşlar’ ın oluşturacakları bir Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması (FYYÇA) uygulanması için Denizbank A.Ş.’ ye işlemlere liderlik etmesi ve diğer kreditör bankalarımız ile görüşmesinin talep edilmesi ve alacaklı diğer bankaların da kredilerimizi kat etmesi ve olası yasal takibe geçmeleri ihtimal dahilinde olduğundan, söz konusu durumun gerçekleşmesi halinde anılan bankaların da Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması kapsamında değerlendirilmesi ve anlaşmanın imzalanmasına kadar özel durum açıklamasının aynı şekilde ertelenmesine karar verilmişti. Yönetim Kurulumuzun almış olduğu bu karar kapsamında Şirketimizin gerek mevcut gerek potansiyel projelerini dikkate alarak bankalara olan finansal borçlarımızın; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 15.08.2018 tarih ve 30510 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olduğu “Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik” e istinaden Türkiye Bankalar Birliği tarafından hazırlanmış olan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması kapsamında yeniden yapılandırılması için lider banka olarak Denizbank A.Ş. ye gerekli başvuru evrakları hazırlanarak 25.03.2022 tarihinde (bugün ) Denizbank A.Ş. ye başvurulmuştur. Böylece, 20.01.2022 tarihli Yönetim Kurulu’muzun erteleme kararıda, Sermaye Piyasası Kurulu’ nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 6/2 maddesi çerçevesinde, Denizbank A.Ş.’ ye yapılan başvuru uyarınca kamuoyuna açıklanmış olmaktadır.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı